Interneta mārketinga jaunumi, tendences, pētījumi, kā arī noderīgi padomi un idejas. Tiks apskatītas šādas tēmas: interneta mārketings, e-pasta mārketinga blogs, sociālo mediju mārketings, seo, interneta mārketings un sociālie mediji.
 
Poligrāfijas pakalpojumi, kalendāri un bukleti.

Archive for the 'partiju programmas' Category

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” programma 8. Saeimas vēlēšanām


Mēs esam triju partiju:

Tautas saskaņas partijas,
Latvijas Sociālistiskās partijas
un  partijas “Līdztiesība” savienība

Mēs esam par efektīvu ekonomiku un taisnīgu sociālo politiku, sabiedrības integrāciju un konsekventu cilvēktiesību ievērošanu.

Mēs sevi neesam kompromitējuši ar  korupciju un dalību nelikumīgā privatizācijā. Mēs strādājam Rīgas un citu pašvaldību vadībā, risinot problēmas, ko labējās partijas ir uzkrājušas desmit gadu laikā.

Būs jāatlīdzina zaudējumus, kas nodarīti Latvijas tautai nepārdomāto un netaisnīgo reformu rezultātā, jāatdod parādus pensionāriem, maznodrošinātajiem, zemniekiem, skolotājiem, mediķiem u.c., uz kuru rēķina notika sāpīgās reformas.
Tautsaimniecība

Valstij ir jāizvēlas perspektīvas rūpniecības un lauksaimniecības nozares un jāsniedz tām ilglaicīgs atbalsts.

Mazajiem uzņēmumiem un firmām, kas rada augstu pievienoto vērtību, izmantojot Latvijas zinātnes potenciālu, ienākuma nodoklis jāsamazina līdz 10%.

Lauksaimniekiem –  līdztiesīgus ražošanas un realizācijas nosacījumus ar Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Mūsu valdība:

 • īstenos valsts programmu jaunu darba vietu radīšanai, samazinot reālo bezdarbu divas reizes
 • palielinās dotācijas tradicionālajām lauksaimniecības nozarēm un garantēs valsts iepirkumu vietējai produkcijai
 • ieviesīs valsts monopolu alkohola un tabakas izstrādajumu tirdzniecībā
 • izveidos ministra amatu Latgales attīstībai

Sociālā politika

Valsts sociālā palīdzība – individuāla un pietiekama, lai aizsargātu  trūcīgos cilvēkus. Pabalsti ģimenēm, kurām komunālie maksājumi pārsniedz 1/3 no ienākumiem.

Mēs esam par iedzīvotāju ienākumu nodokļa progresīvajām likmēm.

Mēs esam pret pensijas vecuma palielināšanu un diskriminējošu attieksmi pret pensionāriem – nepilsoņiem.

Mūsu valdība:

 • palielinās minimālās darba algas un pensijas līdz iztikas minimumam – 90 latiem
 • noteiks krīzes iztikas minimumu bērnu pabalstu un citu sociālo pabalstu aprēķināšanai
 • veselības aprūpes budžetam piešķirs 6-8% no valsts iekšējā kopprodukta.
 • noteiks bezmaksas medicīniskās aprūpes minimumu

Sabiedrības integrācija

Mēs veidosim sabiedrību, kuru vieno patriotisms un savstarpēja cieņa, kur visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no sociālās izcelšanās, tautības, dzimtās valodas vai dzimuma būs vienlīdzīgas iespējas.

Latvijai bez atrunām jāratificē un godīgi jāiedzīvina Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību.

Jāpiešķir oficiāls statuss krievu valodai tajās pašvaldībās, kurās šī valoda ir dzimtā vismaz 20% iedzīvotāju.

Mēs atbalstām Latvijas pilsonības beznosacījumu piešķiršanu visiem nepilsoņiem, kuri to vēlas, sākot ar Latvijā dzimušajiem un pilsoņu ģimenes locekļiem. Jāvienkāršo naturalizācijas process.

Tiesības vēlēt pašvaldības – visiem valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Mēs – par politisko ierobežojumu atcelšanu 90-to gadu sākuma parlamenta opozīcijai.
Izglītība, zinātne un kultūra

Valsts ir atbildīga par Latvijas multikulturālās sabiedrības mantojuma saglabāšanu.

Mūsu valdība:

 • nodrošinās valsts finansētu vidējo izglītību mazākumtautību  valodās arī pēc 2004. gada
 • noteiks pedagogiem un zinātniekiem valsts civildienesta algas un sociālās garantijas
 • atbalstīs kultūru un sportu tautas veselībai un jaunās paaudzes audzināšanai

Valsts ārpolitika un drošības politika

Integrācija Eiropas Savienībā sekmēs Latvijas demokrātisku attīstību.

Latvijas ārpolitika – līdzsvarota Rietumos un Austrumos, labas attiecības ar visām kaimiņvalstīm.

Veidojot attieksmi pret integrāciju starptautiskajās drošības struktūrās, ņemsim vērā jaunās realitātes pasaules drošības politikā.

Sekmēsim Latvijas iekļaušanos Austrumu – Rietumu un Dienvidu – Ziemeļu transporta koridoros.

Mūsu valdība:

 • veicinās sadarbību ar Baltijas jūras reģiona valstīm
 • vienkāršos vīzu režīmu un robežu šķērsošanu
 • samazinot militāros izdevumus, palielinās policijas un tiesu finansējumu
 • apkaros noziedzību, lai  paaugstinātu iedzīvotāju drošību

Valsts pārvalde

Mēs esam par godīgumu un atklātumu valsts un pašvaldību iestādēs, par iedzīvotāju tiesību ievērošanu.

Teritoriālā un reģionālā reforma – brīvprātīga un iedzīvotāju interesēs.

Jāpalielina vēlētu pašvaldību finansiālā neatkarība un nozīme valsts pārvaldē.

Mūsu valdība:

 • pilnā apjomā īstenos Eiropas vietējo pašvaldību hartu
 • uzsāks reālu cīņu pret korupciju, sākot ar korupciju valsts pārvaldē

Publicēts portālā www.politika.lv 2002. gada 26. jūlijā


Archive for the 'partiju programmas' Category

Latvijas Pirmās Partijas programma 8. Saeimas vēlēšanām


Latvijas Pirmās Partija ir mūsdienīga centriska, uz konservatīvām vērtībām balstīta partija, kas veicinās sabiedrības saliedētību uz kristīgo un garīgo vērtību pamatiem. LPP atbalstīs sociāli atbildīgu brīvo tirgu un uzņēmējdarbību, nesaudzīgi vērsīsies pret visām negācijām, kas bremzē valsts un katra indivīda attīstību.

LPP augstākais mērķis ir katra cilvēka garīga un materiāla labklājība, kas izriet no Dieva svētīta darba un cieņas vienam pret otru. Tāpēc kā pašu augstāko principu LPP izvirza atbildību Dieva un cilvēka priekšā.

LPP iestājas par plašu sabiedrības līdzdalību būtisku valstisku lēmumu pieņemšanā, un par primāro uzdevumu izvirza palīdzību pensionāriem, īpaši vientuļajiem, bāreņiem, politiski represētajiem un maznodrošinātajiem.

LPP veicinās Latvijas sabiedrības konsolidāciju starp latviešiem un cittautiešiem, kā starp dažādiem sabiedrības slāņiem.

LPP apņemas veicināt lielāku valsts atbalstu jaunajām un daudzbērnu ģimenēm, ieskaitot lielāku bērnu pabalstu piešķiršanu. LPP sekmēs izmaiņas likumdošanā, kas nodrošinās stingrāku valsts atbalstu un aizsardzību sievietēm. Ir jāpanāk, lai tuvāko 10 gadu laikā būtu iespējams likvidēt bērnu namus Latvijā, nodrošinot katram bērnam iespēju dzīvot ģimenē.

LPP iestājas par sabiedrības morāles atveseļošanu un nostiprināšanu, kā arī patriotisku audzināšanu jauniešiem. Tādēļ LPP iestājas par speciālas valsts programmas izstrādi sabiedrības atveseļošanai. LPP veicinās veselīga, sportiska dzīvesveida un jaunatnes lietu valsts politikas ieviešanu, lai ar alternatīviem līdzekļiem mazinātu apreibinošo vielu lietošanu un noziedzību.

LPP apņemas ievērot principu, ka, pārskatot budžetu, nav pieļaujams taupīt uz sociālo izmaksu, īpaši pensiju rēķina.

Maznodrošināto iedzīvotāju materiālā stāvokļa uzlabošanai LPP paredz minimālās algas paaugstināšanu līdz iztikas minimumam. Veselības aprūpes sistēmas reformai ir jānodrošina kvalitatīvāka ārstēšana un caurskatāmība finansu plūsmā.

Ir jāizveido Valsts un pašvaldību policijas sadarbības modelis, kas maksimāli atbilstu sabiedrības interesēm un kas ļautu ātri reaģēt uz iedzīvotāju iesniegumiem par likumpārkāpumiem. Narkomānijas apkarošanai ir jākļūst par vienu no tiesībsargājošo orgānu prioritātēm. LPP uzskata, ka narkotiku izplatītājiem ar likumu jānosaka mūža ieslodzījums. LPP veicinās valsts programmas ieviešanu narkomānijas mazināšanai.

Latvijas ārpolitikas prioritāte ir dalība ES un NATO. Iestāšanās ES ir nevis pašmērķis, bet līdzeklis valsts ekonomiskajai augšupejai.

LPP izsaka atbalstu Valsts prezidentes darbībai un Vairas Vīķes-Freibergas atkārtotai ievēlēšanai.

LPP uzsver, ka varai jābūt tautas rokās, tādēļ jāpanāk oligarhu un ekonomisko grupējumu politiskās varas mazināšana. LPP uzskata, ka ir jānovērš funkciju dublēšanās starp ministrijām un citām valsts pārvaldes institūcijām. Efektīvi novērst korupciju un kontrabandu var tikai balstoties uz kvalitatīviem likumiem un politisko gribu. Ir jāpabeidz administratīvi teritoriālā reforma, lai izveidotu attīstīties spējīgus novadus.

LPP par valstiski prioritārām uzskata sekojošas tautsaimniecības nozares, kuru turpmākai attīstībai ir jāsniedz īpašs valsts atbalsts: pirmā grupa – nozares, kurās Latvija ir starptautiski konkurētspējīgas: pakalpojumu sfēras nozares, to skaitā transports, tranzīts, ostu pakalpojumi, kā arī banku un finansu pakalpojumi. Tad seko informācijas tehnoloģijas, citas zinātnes ietilpīgas nozares, kā arī mežsaimniecība un kokrūpniecība.

Otrajā grupā ir nozares, kuras ir tradicionālas Latvijai: lauksaimniecība un pārstrādājošā rūpniecība, tūrisms, zvejniecība un zivsaimniecība. Ir jāizstrādā lauksaimniecības ilgtermiņa attīstības stratēģija. Atbalsts lauksaimniekiem jāsniedz valsts garantētu kredītu veidā, lai zemkopības nozare nodrošinātu valsti ar Latvijā ražotu produkciju un varētu sekmīgi konkurēt ar ārvalstu produkciju. LPP atbalsta nodokļu samazināšanu. A/s Latvenergo ir jāsaglabā valsts īpašumā kā vertikāli integrēts infrastruktūras uzņēmums.

LPP uzsver, ka ir jāsekmē nacionālās un mazākumtautību kultūras vērtību saglabāšana un attīstīšana. Ir jāpalielina valsts atbalsts kultūras infrastruktūrai. LPP uzskata, ka nepieciešams veicināt tādas izglītības sistēmas attīstību, kuru ieviešot, izglītības iestādes spētu sagatavot vietējam un starptautiskajam darba tirgum atbilstošus speciālistus. LPP īpašu uzmanību veltīs profesionālās izglītības kvalitātes celšanai.

Publicēts portālā www.politika.lv 2002. gada 2. augustā


Archive for the 'partiju programmas' Category

Zaļo un Zemnieku savienības programma 8. Saeimas vēlēšanām


Latvijas Zaļā partija un Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība izveidojušas LR 8.Saeimas vēlēšanu apvienību Zaļo un Zemnieku savienību (ZZS), lai kopīgiem spēkiem stiprinātu Latvijas valsti un tās tautu, nodrošinātu valsts līdzsvarotu un harmonisku attīstību, dabas un cilvēku interešu saskaņošanu.

Mūsu prioritātes ir sekojošas:

1. Vispusīgs atbalsts uzņēmējdarbībai, jo tikai tā rada labklājību valstī. Ir nepieciešams apturēt valsts reģionu un cilvēku noslāņošanos un plaisas palielināšanos starp bagātību un nabadzību.

1.1. Mūsu piedāvātās izmaiņas likumdošanā, cīņa pret pārlieko birokrātiju, finansiālais atbalsts radīs labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbībai, it īpaši mazo un vidējo uzņēmumu sektorā.

1.2. Reģionālie fondi tiks papildināti un kļūs par būtisku atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

1.3. Sevišķu uzmanību pievērsīsim ekoloģijai un ekoloģiski tīru ražotņu izveidei. Tiks sniegts atbalsts Latvijas enerģētikai, tai skaitā biodegvielas ražošanai.

1.4. Pārskatīsim nodokļu politiku, atvieglojot nodokļu slogu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

1.5. Atbalstīsim līdzekļu palielināšanu lauksaimniecībai un lauku infrastruktūrai (ceļiem, elektrifikācijai, telefonizācijai).

2. Mēs apturēsim bezjēdzīgos eksperimentus veselības aizsardzības jomā. Palielinot līdzekļus veselības aizsardzībai, vienlaicīgi tiks panākts, lai katrs cilvēks varētu brīvi apmeklēt vēlamo ārstu. Tiks uzlabota bērnu un veco ļaužu veselības aprūpe, aktivizēta personiskā atbildība par veselību. Katra iedzīvotāja personiskajā kontā tiks uzkrāti veselības uzturēšanai nepieciešamie līdzekļi.

3. Mūsu sociālās politikas stūrakmens ir Latvijas bērnu nākotne. Tiks palielināts atbalsts jaunajām, it īpaši daudzbērnu ģimenēm, pastiprināta bērnu aizsardzība, nepieļaujot, ka viņi nonāk noziedzīgo grupējumu un atkarības vielu iespaidā.

4. Mēs atbalstīsim zaļo pasaules uztveri un dzīves veidu – katram iedzīvotājam jānodrošina tiesības uz veselīgu un tīru pārtiku, sakoptu vidi. Nepieļausim publisko dabas resursu un ainavisko vietu iztirgošanu lielkapitāla pārstāvjiem.

5. Pilnveidot Latvijas valsts izglītības sistēmu atbilstoši darba tirgus attīstības prasībām, veicināt pedagogu un augstskolas pasniedzēju algu sistemātisku paaugstināšanu, nodrošinot augsti kvalificētu mācību spēku saglabāšanu un piesaistīšanu valsts mācību iestādēs. Kā prioritātes izvrzam lauku skolu saglabāšanu, pilnveidojot tās. Tiks pilnveidota studentu kreditēšanas sistēma. Valsts pasūtījumam kredītus garantē valsts, dzēšot kredītus, ja absolvents nostrādājis 3 gadus pēc valsts norīkojuma.

6. Veidosim Latviju kā nacionālu, daiļu un spēcīgu valsti, ar latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un latviešu kultūru kā dominējošo. Mēs iestājamies par to, ka tikai latviešu tautai ir tiesības noteikt Latvijas valsts nākotni.

7. Mēs atbalstīsim Latvijas pievienošanos NATO, bet, iestājoties ES, prasīsim vienlīdzības principu ievērošanu, nepieļaujot nevienlīdzīgas konkurences apstākļus mūsu preču ražotājiem un jebkādu Latvijas iedzīvotāju diskrimināciju.

Publicēts portālā www.politika.lv 2002. gada 2. augustā


Archive for the 'partiju programmas' Category

Tautas partijas programma 8. Saeimas vēlēšanām


Godātie Latvijas pilsoņi!

Šis dokuments apraksta svarīgākos TP programmas punktus darbam  8. Saeimā. Darbu saraksts ir balstīts TP vēlēšanu programmā, kurā ietvertas gan mūsu vērtības, gan konkrētas lietas, kas jāpaveic. Ar TP vēlēšanu programmu jūs varat iepazīties sazinoties ar Jums tuvāko TP reģionālo nodaļu, zvanot pa bezmaksas tālruni 8000087 vai internetā www.tautaspartija.lv

TP darbības virzienus iepriekšējā Saeimā noteica nepieciešamība uzņemties grūtākos valsts administrācijas sektorus – lauksaimniecību, izglītību, iekšlietas, finanses, ekonomiku.

Mūsu izstrādātā un veiksmīgi īstenotā nodokļu samazināšanas un budžeta politika, kā  arī TP iesāktā pedagogu algu palielināšanas programma, liek mums ar lielu atbildību domāt par to, kā šie grūtie darbi tiks turpināti.

Mūsu politiskā piedāvājuma galvenie punkti ir aprakstāmi ar formulu 3+4.

Veselība. Algas. Nodokļi. Trīs uzdevumi, kuru risināšanas mehānismi ir skaidri un ir pa spēkam mūsu profesionālajiem ministriem.

Bezdarbs. Izglītība. Lauksaimniecība. Reģionu ekonomiskā attīstība. Četri virzieni, kurus ietekmē virkne makroekonomisku un ārpolitisku faktoru, un rezultāti kuros būs atkarīgi ne tikai no TP, bet arī no mūsu politisko partneru kvalifikācijas, profesionalitātes un vēlmes pievērsties šo jautājumu risināšanai.


Veselība

Mēs uzskatam, ka radītā veselības aprūpes sistēma ir netaisnīga, neefektīva un bieži absurda. Tā ir jāmaina.

Veselības aprūpes finansējumā atcelsim neprognozējamo un grūti administrējamo iezīmētā nodokļa kārtību. Veselībai jāsaņem stabils, tiešs budžeta finansējums.

Valsts garantēto ģimenes ārstu atalgojumu nodalīsim atsevišķā budžeta postenī, lai tas neietekmētu pacientu izmeklējumu finansējumu. Ģimenes ārsta alga sasniegs vismaz 250 latus.

Attālos lauku apvidos valsts apmaksās ģimenes ārsta mājas vizītes.

Slimokašu sistēma sevi nav attaisnojusi un tā ir jālikvidē.

Ieviesīsim stingru konkursu kārtību valsts finansēto zāļu iepirkšanā.

Izbeigsim nejēdzības medikamentu sistēmā.

Uzsāksim slimnīcu ēku remontu un atjaunošanas programmu.

Balstoties uz mūsu nacionālā kopprodukta ikgadējā pieauguma prognozi 6% apmērā, turpmāko četru gadu laikā nodrošināsim veselības aprūpes budžeta pieaugumu par 10% katru gadu.


Algas

Turpināsim pedagoģisko darbinieku algu palielināšanas programmu ar mērķi nākošajos četros gados vēlreiz uz pusi palielināt vidējo atalgojumu.

Turpināsim policijas finansējuma palielināšanu, kas ietver sevī arī policistu algu  palielināšanu.

Koncentrējot visu uzmanību un piepūli veselības sistēmas reorganizācijā, uzsāksim  medicīniskā personāla un ģimenes ārstu atalgojuma palielināšanu.

Radīsim apstākļus vidējās algas pieaugumam arī citās sfērās.

Minimālo algu četru gadu laikā palielināsim līdz 95 latiem.


Nodokļi

Līdzšinējās mūsu finansu ministru ierosinātās nodokļu samazināšanas ir izturējušas gan skeptiķu, gan laika pārbaudi un attaisnojušās.

Mēs esam par šīs politikas turpināšanu. Vairāk naudas nodokļu maksātājiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Uzņēmumu ienākumu nodoklis tiks samazināts līdz 10% robežai 2004. gadā.

Vairāk naudas atstāt cilvēku pašu rīcībā. Tas ir mūsu nodokļu politikas princips.

Mēs iestājamies par lielāku ar nodokļiem neapliekamo minimumu iedzīvotājiem. Četru gadu laikā tam jāsasniedz 60 latu robeža, kas katram strādājošam ietaupīs 117 latus, bet ģimenei ar trīs bērniem 409 latus gadā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas.
TP izvērstā vēlēšanu programma ietver sevī arī virkni citu valsts attīstībai principiāli svarīgu pozīciju:
Iestājoties ES, mēs zemniekiem pieprasām subsīdijas pilnā apmērā un ražošanas kvotas iekšējā patēriņa līmenī.

Darbu meklējošiem lauku cilvēkiem ieviesīsim transporta pabalstus.

Dosim iespēju zemniekiem priekšlaicīgi pensionēties no 55 gadu vecuma.

Turpināsim mūsu iesākto skolu siltināšanu un skolu ēku remontus.

Mēs esam par profesionālu armiju un trīs mēnešu obligāto militāro apmācību visiem.

Mēs uzskatam par nepieciešamiem trīs obligātus eksāmenus vidusskolu pabeidzot: latviešu valodā, matemātikā un vēsturē.

Pilnveidosim tiesu procesu, lai nodrošinātu vienkāršu un īsāku civillietu izskatīšanu un taisnīga lēmuma ātru pieņemšanu.
Šie punkti neizsmeļ un neapraksta visu TP programmu, taču norāda uz mūsu vēlēšanos izvairīties no vispārīgiem, tukšiem lozungiem un mūsu gatavību arī turpmāk uzņemties atbildību tieši par pašiem grūtākajiem jautājumiem.

Balsojiet par Tautas partiju!

Publicēts portālā www.plitika.lv 2002. gada 1. augustā


Archive for the 'partiju programmas' Category

“Jaunā laika” programma 8. Saeimas vēlēšanām


Mēs godīgi kalposim Latvijas tautai –  katram pilsonim, katram nodokļu maksātājam.

Ikviens no mums būs personīgi atbildīgs saviem vēlētājiem.

Vara Latvijā beidzot piederēs tautai.
Veselība

Jaunais laiks divkāršos veselības aprūpes budžetu, un šī nauda nepazudīs birokrātu kabinetos. Veselības aprūpe būs pieejama ikvienam, un lielāks cilvēku skaits saņems zāles par brīvu. Valsts Tavu veselību apdrošinās bez maksas, nodrošinot veselības aprūpes finansējuma pamatu. Pacienti varēs paši izvēlēties ārstu un ārstniecības iestādi, bet mediķiem būs atbilstīga samaksa par godīgu darbu.

Labklājība

Tev vairs netiks atteikta sociālā palīdzība. Jaunais laiks maksimāli atbalstīs Tavu ģimeni un pabalsti bērniem regulāri tiks paaugstināti. Budžeta apjoma pieaugums sekmēs taisnīgas pensiju sistēmas izveidi. Mazās pensijas tiks palielinātas, lai nodrošinātu iztikas līmeni. Mēs aktīvi izvērsīsim bezdarbnieku apmācību un pārkvalifikāciju, palīdzot iegūt jaunu darbu. Paplašināsim algoto sabiedrisko darbu apjomu.

Izglītība

Tavi bērni iegūs labu izglītību neatkarīgi no Taviem ienākumiem. Tiks atrisināta skolas neapmeklējošo bērnu problēma un  skolēniem būs iespējas brīvo laiku izmantot lietderīgi.Darbu sāks jauni un profesionāli skolotāji, kuru atalgojums atbildīs kvalifikācijai. Augstākā izglītība iegūs jaunu kvalitāti, un valsts finansēs tieši studentus. Sekmīgāko studijas tiks apmaksātas, bet citiem garantēts studiju kredīts, un valsts piedalīsies tā dzēšanā. Mēs rūpēsiemies par skolotāju un augstskolu pasniedzēju pastāvīgu izglītošanos.

Valsts pārvalde

Valsts pārvaldē tiks izskausta korupcija un nodrošināta pilnīga atklātība. Ministru kabineta sēdes būs atklātas. Ierēdņi Tev palīdzēs un izturēsies laipni, jo viņiem par savu darbu būs jāatbild. Negodīgie darbinieki tiks atlaisti, bet godīgi strādājošiem piedāvāsim labu algu un izaugsmes iespējas. Tiks likvidētas nevajadzīgās darba vietas un valsts pārvalde kļūs efektīvāka.

Nodokļi un budžets

Nodokļu politika tiks vienkāršota. Mēs samazināsim nodokļu slogu un rūpēsimies, lai tos maksātu visi. Tas atvieglos dzīvi un darbu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Beidzot tiks ieviesta kārtība muitā un reāli apkarota kontrabanda. Iegūtie līdzekļi ievērojami papildinās valsts budžetu. Valsts naudas izsaimniekošana tiks izbeigta.

Uzņēmējdarbība un jaunas darbavietas

Mazāki nodokļi, mazo un vidējo uzņēmumu attīstība radīs daudz darba vietu un jaunas darba iespējas. Mēs paatrināsim ražošanas attīstību Latvijā. Birokrāti vairs neradīs šķēršļus uzņēmējiem. Valsts pasūtījumu konkursi būs atklāti, un visa informācija būs brīvi pieejama.

Zemkopība un lauku vide

Mēs esam eiroreālisti un aktīvi aizstāvēsim Latvijas lauksaimniecību Eiropā, kā arī veicināsim vietējās produkcijas patēriņu. Zemniekiem būs daudz vieglāk saņemt subsīdījas no valsts. Jaunais laiks attīstīs lauku infrastruktūru, un ceļi beidzot būs izbraucami visur. Mēs saglabāsim un kopsim lauku vidi. Tiks izbeigta Latvijas mežu izsaimniekošana.

Latvija pasaulē

Latvijas līdzdalība NATO sniegs Tev drošību. Investīciju pieplūdums drošā valstī  radīs jaunas darba vietas un labas algas. Iestāšanās Eiropas Savienībā sekmēs Latvijas uzplaukumu. Atbildīgi valstsvīri aizstāvēs Tavas intereses Eiropā.

Sabiedriskā kārtība

Tev vairs nebūs jābaidās iziet no savas mājas. Likumam Latvijā būs reāla vara. Policija aktīvi vērsīsies pret narkotiku tirgoņiem un citiem noziedzniekiem. Vainīgie saņems bargus sodus, jo tiesās strādās tikai godīgi tiesneši.

Bērni un jaunatne

Bērnu tiesību aizsardzība būs mūsu  prioritāte. Mēs cīnīsimiem pret alkoholismu, narkomāniju un noziedzību jaunatnes vidū. Tiks paaugstināta jaunatnes loma lēmumu pieņemšanā. Jaunais laiks veicinās jaunu ģimeņu veidošanos un palīdzēs iegūt valsts subsidētus kredītus jauna Tavas dzīves posma uzsākšanai.

Zinātne un kultūra

Jaunais laiks atraisīs zinātnes potenciālu, un tajā beidzot ienāks jauna zinātnieku paaudze. Zinātnei palīdzēs kā valsts, tā arī privātās un nevalstiskās organizācijas. Kultūra un māksla būs pieejama katrā Latvijas novadā. Kultūras vērtības tiks saglabātas ar īpašu likumu un netiks pieļauta to izsaimniekošana.

Latviešu valoda

Latviešu valodas lietošana tiks veicināta daudz aktīvāk un mēs palīdzēsim apgūt valodu visiem, kas to vēlēsies.   Jaunais laiks nepieļaus tās ignorēšanu ne valsts un pašvaldību, ne sabiedriskajā un apkalpojošajā sfērā. Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kas ir atbildīga par latviešu tautas un valodas saglabāšanu.

Gods kalpot Latvijai!

Publicēts portālā www.politika.lv 2002. gada 1. augustā


 
Interneta mārketinga jaunumi, tendences, pētījumi, kā arī noderīgi padomi un idejas. Tiks apskatītas šādas tēmas: mārketings un interneta mārketings, e-pasta mārketings, interneta mārketings, mājas lapu optimizācija - SEO, mārketings, sociālie mediji un sociālo mediju mārketings.
 

START.LV