Democracy

20. uvis par demokr ā tijas gadsimtu. Century is a k l cache phalopathy about democracy and the rule of a century. 1971. Vašington ā dibin ā t ā bezpe ļņ as organiz ā cija Freedom House 2000. year of establishment in Washington, DC Including Non LN as organization of the Freedom House 2000. veica p ē t ī jumu “Demokr ā tijas gadsimts”. year made b y t also for "democracy and the rule of phalopathy century." rskats par glob ā l ā m politisk ā mp ā rmai ņā m 20. A survey of global product within political change in mp of Arts m 20. , ST CENTURY own ir apkopoti dati par politisko rež ī mu dinamiku 192 pasaules valst ī laikposm ā no 1950. where A is the aggregate data on political regimes also the dynamics of 192 mu world as i in period from 1950. dz 2000. up to 2000. year. ar min ē to p ē t ī jumu demokr ā tiskie rež ī mi - t ā di, kur l ī deri tiek izvirz ī ti uz s ā ncens ī bas principiem (daudzpartiju un daudzkandid ā tu) balst ī t ā sv ē l ē šan ā s, kur opoz ī cijas partij ā m ir iesp ē jas c ī n ī ties par varu vai piedal ī ties varas realiz ā cij ā , past ā v ē ja 120 valst ī s jeb 62,5% no apsekoto valstu kopskaita, un demokr ā tijas apst ā k ļ os dz ī voja 58,2% zemeslodes iedz ī vot ā ju (1950. gad ā . attiec ī gi 14,3% un 31%). 2 According to the mentioned it b y t also the DEMOCRATIC ī mi dir - t for di, where up is set deri ie also to the s in steps ncens principles (multi-and daudzkandid for you) I T A based sv ē San A l e s, where the opposition party also tion of m are opportunities c i n i right or power of the judiciary also participated realization Germany, there is a v e if 120 countries, I s, or 62.5% of the surveyed national population, and democracy and the rule of after-sales conditions the ion to the Agreement voja 58.2% Earth's inhabitants also live in your (1950th year. gi ratio 14.3% and 31%). 2

sdienu pasaul ē demokr ā tijas v ē rt ī bas atz ī šana k ļ uvusi par plaši izplat ī tu par ā d ī bu, bet rietumu pasaul ē, par visp ā rpie ņ emtu normu. M u modern world democracy and the rule of phalopathy Values steps Mutual Recognition k l now a widely spread you on a d i ment, but the western world, for the overall review of rpie adopt the norm. ts uzreiz p ē c 2. This was first reported finalized immediately after 2. ojum ā .Demokr ā tija sasp ī l ē jumu pilnaj ā pasaul ē .. 3 Ta č u š ā da attieksme pret demokr ā tiju nav vald ī jusi vienm ē r. World War, UNESCO, a report for. Tija democracy and the rule of compression i l ē pilnaj of the globe .. 3 c u s in da attitude toward democracy and the rule of Macedonia not vald ē ī has always r. kstošus gadu liel ā k ā da ļ a politi ķ u un politisko dom ā t ā ju uzskat ī ja demokr ā tiju par zem ā ku sabiedr ī bas p ā rvaldes veidu, kas grupu (p ūļ a) interešu v ā rd ā upur ē augst ā k ā sv ē rt ī bas un visas sabiedr ī bas labumu. The two t ū kstošus year most of Skin cycled a political target, and the political domain of T e ju was of the opinion on democracy and the rule of a guarantee under the head of society in action after administrations of ways, (p UL a) Interests additive on behalf of victims' ē higher as SV value and action steps all public benefits. u dom ā t ā js Platons sauca demokr ā tiju par “vair ā kuma ā rpr ā tu”. Excellent sengrie K u t think of you as Plato was called a guarantee for democracy and the rule of "more measure of the RPR for you." Even 20. pus ē atkl ā tiem demokr ā tijas pretiniekiem bija visnota ļ nopietna ietekme, atcer ē simies kaut vai autorit ā ro un totalit ā ro rež ī mu ī stenoto demokr ā tijas noliegumu 20..30. century, first half ē open to democracy and the rule of phalopathy opponents had a serious impact visnota ion, recalling ē simia something or autorit of ro and ro totalità in standby ī ī mu implement democracy and the rule of negation phalopathy 20 .. 30. da ļā Eiropas valstu, tostarp ar ī Latvij ā . years, with most heading for European countries, including Latvia, as well as the.

sdien ā s politisko l ī deru run ā s un ierindas pilso ņ u izteikumos valda pozit ī vs, br ī žiem pat j ū sm ī gs demokr ā tijas v ē rt ē jums. M u today needs to start up the political deru run stations and ordinary citizens' contributions have been positive ī vs, br ī žiem even Ju sm ī century democracy and the rule of phalopathy Values ē you. tijas idejas uzvaras g ā jienu m ū sdienu pasaul ē liecina tas, ka pat demokr ā tijas pretinieki bieži vien izmanto t ā s retoriku un cenšas sav ā s interes ē s izmantot t ā s proced ū ras. For democracy and the rule of after-sales ideas victories in g m u jien modern world suggests that even in democracy and the rule of phalopathy opponents often use the T e s rhetoric, and attempt to collect a s e s interes t used in the procedure. u demokr ā tijas idejas nostiprin ā šan ā sm ū sdienu pasaul ē rada ar ī virkni agr ā k nepieredz ē tu probl ē mu. C u democracy and the rule of security should reinforce the ideas of a San sm ū modern world also caused by a series of early weight nepieredz ç ç subject to the problem. lisma nometnes sabrukums aizvad ī t ā gadsimta 80. Social lisma camp During the collapse of I T A Century 80. s . year end results. 90. kum ā noz ī m ē ja ar ī bipol ā r ā s, uz divu lielvaru pretstata balst ī t ā s pasaules beigas. year s of the start of relevance ē if I m in the high bipol Outdoor s, the two powers against the build I T A s the world's end. dz ar to sp ē ku zaud ē ja daudzi argumenti, kas p ē ckara gados domin ē ja rietumu sabiedr ī bas politiskaj ā diskurs ā . Up to the head to force ē ē lost when many of the arguments that consumption ckara years ē dominated western society where steps in the political vocabulary of. ram, par svar ī gu argumentu rietumu demokr ā tiju le ģ itimit ā tes pamatojum ā kalpoja nor ā de, ka, neraugoties uz visiem tr ū kumiem, demokr ā tisk ā p ā rvaldes forma ir lab ā ka par “re ā l ā soci ā lisma” autokr ā tiju. For example, an important argument, use of a western democracy and the rule of the guarantee ģ itimit of sites served as justification to indicate that, in spite of all the three water lutions DEMOCRATIC A p A government is the best form of that 're a l A social lisma "autokr of Macedonia. juš ā gadsimta 80. Since the parish of jus in Century 80. m š ā ds arguments no dienask ā rt ī bas ir zudis. year end of ds m s argument from dienask Order of action has been lost.

tijai ir j ā mekl ē jauni savas le ģ itimit ā tes pamatojumi ar ī sakar ā ar integr ā cijas procesiem rietumu pasaul ē , kuros kopš savas neatkar ī bas atjaunošanas akt ī vi darbojas ar ī Latvija. Western democracy and the rule of after-sales should be ç search for your new ģ itimit of the sites in the high grounds due to the integration of information processes in the western world, which since its independence steps rebuilding active we operate in the high Latvia. gr ā mat ā ar z ī m ī gu nosaukumu “Demokr ā tijas demokratiz ā cija” atz ī m ē paz ī stamais v ā cu p ē tnieks Klauss Ofe, sakar ā ar valsts soci ā lisma sist ē mas sabrukumu Centr ā laj ā Eirop ā un Austrumeirop ā var run ā t gan par demokr ā tijas uzvaru (jo m ū sdienu rietumu pasaul ē tai vairs nav nopietnu konkurentu), gan ar ī par kr ī zi (jo k ā “vecajos”, t ā “jaunajos” demokr ā tiskajos rež ī mos demokr ā tija ir daudz ē j ā d ā zi ņā zaud ē jusi savu “burv ī bu”). 4 H ow gr ā mat with z i M i gu name "democracy and the rule of phalopathy democratize Germany" Unmark I m ann ē ī štamas additive cu b y researchers Klaus OFE, due to the country's social lisma system but the collapse of the central laj in Europe and Eastern Europe can run a t both democracy and the rule of phalopathy victory (in m u modern Western world it is no longer a serious competitor), both also on the store also reported (as in "old" Including " new "DEMOCRATIC dir also holds, democracy and the rule of Tija are many E j A D A message Arts ē has lost its magic complaints"). 4

sdienu pasaul ē arvien skaidr ā ks k ļū st tas, par ko politikas teorij ā tika run ā ts jau kopš At ē nu demokr ā tijas laikiem demokr ā tija nav pašm ē r ķ is un soci ā li politisk ā s piln ī bas apliecin ā jums, vair ā kuma vara pati par sevi v ē l nenoz ī m ē efekt ī vu sabiedr ī bas p ā rvaldi, demokr ā tisk ā s proced ū ras var veicin ā t ar ī autorit ā ru valdnieku varas nostiprin ā šanos. M u modern world increasingly clear as the tool becomes what the policy was in teorij run a so-called since at e nu phalopathy times of democracy and the rule of democracy and the rule of Tija not pasme the target is and use of social political results fully ment evidenced by you and more power measure in itself does not mean v e l i m ē ī effectively given society bas p GOVERNANCE, DEMOCRATIC of the procedure can facilitate as well as the t autorit ru Enthronement of power strengthened as rat. jums, vai demokr ā tija ir vajadz ī ga, t ā viet ā izvirz ā s jaut ā jums, k ā da demokr ā tija ir nepieciešama. Today, no longer being asked to question you, or democracy and the rule of Tija also need ga, t of the place set a s question to you, as a democracy and the rule of da Tija is necessary. jums ir svar ī gs ar ī t ā p ē c, ka nav vienas univers ā l ā s “demokr ā tijas”, kas b ū tu vien ā d ā m ē r ā piem ē rota jebkurai sabiedr ī bai. The question you have importance century with I T A after that there is no one universal product in the "democracy and the rule of after-sales", which consist of only you A D A m e r a ornament applied to any society and stereotypes. d ā s sabiedr ī b ā s atkar ī b ā no v ē sturisk ā s att ī st ī bas ī patn ī b ā m, kult ū ras trad ī cij ā m un citiem faktoriem demokr ā tijas univers ā l ā sv ē rt ī bas ī stenojas daž ā dos veidos. An A D A society-oriented, depending on the results-oriented "in the historical v e a s Development Agreement Patna healed within, crops trade I Germany and the other factors for democracy and the rule of Universal phalopathy T A sv value bas In implementing a range of ways. d ē j ā di noz ī m ī gs un politiski jut ī gs k ļū st jaut ā jums par demokr ā tijas iedabu, par robežš ķ irtni starp demokr ā tiju un nedemokr ā tisku sabiedr ī bas p ā rvaldi, par iesp ē j ā m nov ē rt ē t demokr ā tijas att ī st ī bas pak ā pi un formul ē t ieteikumus t ā st ā l ā kai att ī st ī bai. T e d digoxin dis i M i gs and politically sensitive ī century becomes a question for you about democracy and the rule of phalopathy nature of the boundary chain irtni between democracy and the rule of Macedonia and nedemokr of tisku society bas i s management of the ē should assess m e t democracy and the rule of phalopathy Development pak a PI and formulate recommendations for e t T e st T A kai to ī ī h ing. dz ar to kopš 20. Up to it since 20. Century 90. r ā likumsakar ī gi ir v ē rojams straujš demokr ā tijas probl ē m ā m velt ī tas literat ū ras apjoma un daudzveid ī bas pieaugums. years of Western literature ū r ā ī likumsakar gi v e is applied to a rapid after-sales problems with democracy and the rule of e m m roll of boiled water literature's size and diversity, steps to increase.

tijas fenomena anal ī z ē vispirms piev ē rs ī simies demokr ā tijas defin ī cijas jaut ā jumiem. Democracy and the rule of after-sales analysis of the phenomenon I z ē ē first pay rs ī simia democracy and the rule of information security should also define question tions. laj ā s zin ā tn ē s un politiskaj ā diskurs ā v ā rds “demokr ā tija” tiek lietots daž ā d ā s, bieži vien pretrun ī g ā s noz ī m ē s, b ū tiski atš ķ iras pašas pieejas demokr ā tijas j ē dziena noskaidrošanai. Social laj s having some of t e s, and in the political vocabulary as a v Names "democracy and the rule of Tija" is used in a range of d a s, are often inconsistent i g a s i m dis e s, b substantial differences Hooks iraso same approach to democracy and the rule of security should be ç dzień investigation. tu galven ā s pieejas demokr ā tijas defin ē šanai, m ē s izmantosim britu p ē tnieka Maikla Savarda ( Saward ) pied ā v ā to sistematiz ā ciju. 5 Savards noš ķ ir demokr ā tijas “etimolo ģ isko” defin ī ciju, “emp ī risko” pieeju demokr ā tijas iedabas noskaidrošan ā , priekšstatu par demokr ā tiju k ā b ū tiski apstr ī d ē to j ē dzienu un, visbeidzot, demokr ā tijas defin ē šanu, uzskaitot tos pamatprincipus, kas atš ķ ir demokr ā tisku p ā rvaldi no nedemokr ā tiskas. To defined the main approaches to democracy and the rule of s after-sales is defined for m e s b y use of British researchers Michael Savarda (Saward) offers a v a to systemising of information. 5 Savards distinguish target is democracy and the rule of after-sales "etimolo ģ isko" Define This information, "emp also risk" approach to democracy and the rule of phalopathy character Clarify own idea of democracy and the rule of Macedonia as a citizen automatically handles I d E to J E dzień and, finally, democracy is defined as after-sales side, listing the basic principles Difference in K is a DEMOCRATIC GOVERNANCE nedemokr of the international. s pieejas nav j ā apl ū ko k ā savstarp ē ji izsl ē dzošas, uzsverot daž ā dus demokr ā tijas defin ī cijas aspektus, t ā s vienlaikus cita citu papildina, ta č u atš ķ ir īb a ir b ū tiska. Ir j āņ em v ē r ā ar ī tas, ka daž ā d ā s demokr ā tijas defin ī cijas atš ķ iras v ē l vismaz divos b ū tiskos aspektos. This will not have to approach concerns a cross as e ji excluded dzošas, highlighting Diversity dus democracy and the rule of information security should also define issues, it started at the same time complementary to each other with a C u k is the differences come is a citizen essential. It should take em v e r a also the fact that different a d a s democracy and the rule of information security should also define the target varies iraso v e l b a minimum of two essential aspects. m k ā rt ā m runa ir par pretstatu starp esoš ā s situ ā cijas konstat ā ciju, no vienas puses, un uzsvaru uz j ā b ū t ī bu, noteiktos mor ā los vai teor ē tiskos principos balst ī tu priekšstatu par to, k ā dai demokr ā tijai ir j ā b ū t, no otras puses, citiem v ā rdiem sakot, starp normat ī vi orient ē t ā m un emp ī riski orient ē t ā m demokr ā tijas izpratn ē m. One of m k m values in case of the contrast between the existing start-situ Identification of information found on the one hand, and the emphasis should be on the citizen to complaints, defined as the mor or teor ē ī based international principles to idea of how few "democracy and the rule of after-sales should be citizen to, on the other hand, the additive rdiem other words, between the normative guidance ē ī we Including Risks and emp also indicative value Including the meaning of democracy and the rule of after-sales ē m. mk ā rt ā m daž ā das demokr ā tijas defin ī cijas var sistematiz ē tp ē ct ā , cik plašs jaut ā jumu loks tiek uzskat ī ts par demokr ā tisk ā m proced ū r ā m pak ļ autu vai vismaz demokr ā tijai piekrit ī gu. Tues of VC values m Diversity is democracy and the rule of information security should also be defined systemising ē ē ct tp of the broad question of the range was of the opinion is called for DEMOCRATIC Including procedure for r within the pack or at least let ion democracy and the rule of after-sales supports the use of a. sakar ā b ū tisks ir noš ķī rums starp form ā lo un substant ī vo demokr ā tiju. In this regard, B is a substantial man rum distinguish between form and what substanta i vo democracy and the rule of Macedonia. laj ā demokr ā tij ā uzsvars tiek likts uz demokr ā tijas procedur ā lo aspektu, uz sp ē les noteikumiem, t ā uzsver god ī gu un regul ā ru v ē l ēš anu, vair ā kpartiju sist ē mas, br ī vu plašsazi ņ as l ī dzek ļ u, k ā ar ī v ā rda, apzi ņ as, biedrošan ā s uc fundament ā lo br ī v ī bu noz ī mi. Form of democracy and the rule of laj tij of emphasis is placed on democracy and the rule of phalopathy procedur what aspects of the sp ē rules, Including emphasizes use of a god, and adjust as ru v e Election smaller, more kpartiju system mas, br This view of media as ņ up infectious cyst, as well as the additive shows as Without awareness, association and other fundamental results in what I V I br bu MEAN mi. vaj ā demokr ā tij ā centr ā izvirz ā s ne tikai demokr ā tisk ā s proced ū ras, ne tikai demokr ā tijas forma, bet ar ī saturs demokr ā tiskas politisk ā s l ī dzdal ī bas soci ā li ekonomiskie priekšnoteikumi, pilso ņ u ekonomisko un soci ā lo ties ī bu nodrošin ā juma pak ā pe, demokr ā tijas principu loma mijiedarb ī b ā starp pilso ņ iem, no vienas puses, un v ē l ē t ā m un nev ē l ē t ā mp ā rvaldes strukt ū r ā m, no otras puses. Substanţe ī vaj of democracy and the rule of tij in the central projections of the results not only DEMOCRATIC of the procedure, not only for democracy and the rule of security should form, but also the content DEMOCRATIC political start up participation steps socio-economic use prerequisites, citizens' economic and social rights complaints provision of the service of profit, the principle of democracy and the rule of after-sales-oriented role in the interactions between citizens of males, on the one hand, and v e l e T e m and nev ē l E t of mp of government structures equivalents of m, on the other side.

jau tika atz ī m ē ts, vien ā no pieej ā m demokr ā tijas izpratnei par pamatu tiek ņ emta termina demokr ā tija etimolo ģ ija, skaidrojot šo sengrie ķ u salikteni k ā “ tautas varu” ( demos + kratia ). A s has already been recognized by I m finalized, one of the approaches within the democracy and the rule of security should be the basis for an understanding of the term removed from democracy and the rule of Tija etimolo ģ ija in explaining this sengrie K u word as "people power" (demos + kratia) . da demokr ā tijas izpratne ir pamat ā slavenajiem v ā rdiem, kurus 1863. Such da democracy and the rule of security should have basic understanding of famous additive rdiem by 1863. ASV Pilso ņ u kara laik ā sav ā Getisburgas uzrun ā ir teicis ASV prezidents Abrahams Linkolns. year U.S. citizens' war-time collection of Getisburgas talk has told U.S. President Abrahams Lincoln. a demokr ā tijas raksturojums skan š ā di: “ government of the people, by the people, and for the people “, respekt ī vi, demokr ā tija tiek raksturota k ā politiska vara, kas n ā k no tautas, tautas pašp ā rvalde un p ā rvalde tautas interes ē s . English she democracy and the rule of phalopathy characterization of these reads as follows: "government of the people, by the people, and for the people", we also respect, democracy and the rule of Tija is described as a political power, in which w n from the population, popular self GOVERNANCE AND GOVERNANCE nation s interests.

ar Linkolnu demokr ā tijai ide ā l ā gad ī jum ā j ā atbilst š ā diem trim krit ē rijiem: ! tai j ā b ū t tautas varai, ti, p ā rvaldei p ā r cilv ē kiem, kuriem ir teikšana par to, k ā vi ņ us p ā rvalda, citiem v ā rdiem, tas noz ī m ē , ka politisk ā s varas avots ir tauta, ka politiskie l ī deri tiek izv ē l ē ti no tautas, nevis ieg ū st savu st ā vokli, pateicoties mantošanas ties ī b ā m, bag ā t ī bai vai milit ā rai varai; According to the Lincoln democracy and the rule of security should ide product case, should correspond to these three criteria in different criteria ç:! It should be citizen to sway the people, ie, p GOVERNANCE p r in human bodies, which are say as to how she managed us charr, other additive rdiem, this means m ē, the political results of power source is a nation that policy is up deri select e l e from the people, rather than to obtain water st st for his condition, thanks to a succession of healed within, bag A t i ment or military power of rai;

ā b ū tt ā dai sabiedr ī bas p ā rvaldei, kur tauta ne tikai ir politisk ā s varas avots, bet t ā ar ī re ā li piedal ā sp ā rvald ē ( collective self-rule ), tai ir iesp ē jas pa.ai izdar ī t izv ē li b ū tiskos politiskos jaut ā jumos; ! It should consist of dai tt society bas p GOVERNANCE where people not only have political power stations supply, but also with the re-use of force to participate in the management of E (collective self-rule), it is opportunities pa.ai last ī ē t select li b essential political question cases;

ā b ū tp ā rvaldei tautas, nevis grupas, š ķ iras vai atseviš ķ as personas interes ē s. ! It should consist of tp GOVERNANCE folk, not the group, this target iraso or individual as the target of personal interest e S.

das pieejas š ķ ietamo pašsaprotam ī bu (un tuv ī bu ikdienas priekšstatiem par demokr ā tiju), m ēģ in ā jums padar ī t to par pamatu demokr ā tijas zin ā tniskai anal ī zei atkl ā jb ū tiskas neskaidr ī bas dažu pamatterminu, piem ē ram, tauta un vara, izpratn ē . In spite of these approaches such as the Wild ietamo lives complaints (and closer to complaints everyday notions of democracy and the rule of Macedonia), m eg in a ī t you make it a basis for democracy and the rule of phalopathy scientific analysis also said findings jb substantial uncertainty of some steps in substantive terms, for example, people and power, the meaning of community. politikas p ē tnieks Džovanni Sartori sav ā darb ā „ P ā rl ū kojot demokr ā tijas teoriju” iztirz ā v ā rda tauta sešas noz ī mes. 7 T e b y policy researchers Giovanni Sartori, in its work a "S rt u kojot phalopathy theory of democracy and the rule of" Discussion of additive found six people we MEAN. 7

Grie ķ ij ā ar v ā rdu demos apz ī m ē ja k ā da novada iedz ī vot ā ju kopumu un pašu novadu (kop. 6. gs. pm ē . beig ā m, respekt ī vi, kopš Kleistena reform ā m At ē n ā st ā sauca viss ī k ā k ā s administrat ī v ā s vien ī bas), pilnties ī gu pilso ņ u kopu pretstat ā vergiem un ien ā c ē jiem no cit ā m polis ā m, ta č u politiskaj ā diskurs ā v ā rds demos liel ā koties tika lietots, lai apz ī m ē tu vienk ā ršo, neprivile ģē to tautas da ļ u pretstat ā aristokr ā tijai. Already the older of Greece Hooks ij with v Name demos APZ I m e ja da discharged as a pop i live in your set and the same county (kop. 6th century. Pm ē. End m, we also respected, since Kleistena reform of m at e st a n a whole also was called as k a s i v administrative results of steps), as full use of a citizens' community in contrast to slaves and income A C E tion from another animal within the polis with a C u in the political vocabulary as a v Names demos most of it was often used to designate I m E TU simple as RSO, neprivile GE to folk da cyst in contrast aristokr of after-sales. Grie ķ ij ā, demokr ā tijas dzimten ē, ar demokr ā tiju tika saprasta t ā da politisk ā iek ā rta, kur sabiedr ī bas nabadz ī g ā s da ļ as intereses tika st ā d ī tas augst ā k par bag ā to un aristokr ā tisko sl āņ u interes ē m. In ancient Greece Hooks ij own democracy and the rule of homeland security should ē, with democracy and the rule of Macedonia was under Including da politisk of installation, where the community steps poverty i g a s da l As interest was st a d i is higher k on the bag for it and aristokr of an international sl u inter ē m. k ā da ļ a ant ī ko politisko dom ā t ā ju demokr ā tij ā saskat ī ja p ā rvaldi tikai vienas, kaut ar ī daudzskaitl ī gas, sabiedr ī bas da ļ as interes ē s un pret demokr ā tiju iztur ē j ā s visai kritiski. Most of as a ant da ļ ī the political domain in t of your democracy and the rule of tij also sees as if former managing only one, albeit well as the plural i gas, society procedure should be cycled as interes e s, and against democracy and the rule of Macedonia should be ç Incubate s quite critical. ram, Aristotelis par optim ā lu, visas sabiedr ī bas interes ē m visvair ā k atbilstošu p ā rvaldes formu uzskat ī ja politiju - demokr ā tijas un oligarhijas (bag ā to varas) kombin ā ciju. For example, Aristotle on the optimal image of all the public steps most interes e m w i s appropriate government forms was of the opinion of politicians - democracy and the rule of after-sales and oligarhijas (bag of the power) of the combination. termins „vara” pie ļ auj b ū tiski atš ķ ir ī gas interpret ā cijas atkar ī b ā no politisk ā sl ī dzdal ī bas rakstura un demokr ā tisk ā sp ā rvaldes ietvariem. 8 By the terms "power" at L can consist of Dramatic Difference is in the target gas, depending on the interpretation of the information taken in from the political participation of sl ī steps character AND DEMOCRATIC GOVERNANCE force in frames. 8

tijas defin ī cijai veido m ēģ in ā jumi balst ī t to emp ī riski, par pamatu izv ē loties nevis pie ņē mumus, k ā dai demokr ā tijai ir j ā b ū t, bet gan re ā lo, par demokr ā tiskiem uzskat ī to rež ī mu pamatiez ī mes. Other approaches democracy and the rule of security should also define a particular form eg in a m are based ī ī emp t to risks as the basis for selection ē choose instead to no exceptions, as dai democracy and the rule of after-sales should be citizen to, but a re a lo for DEMOCRATIC was of the opinion the arrangement ī ī my mu bedrock. das pieejas spilgt ā kais p ā rst ā vis Jozefs Šump ē ters - viens no ietekm ī g ā kajiem 20. Such approaches are clearly the most recent after the treatment vis Josef sump ē ters - one of the most affected as most i g 20. tijas teor ē ti ķ iem, cent ā s atbr ī voties no, vi ņ apr ā t, p ā r ā k liela normat ī vo pie ņē mumu ī patsvara klasiskaj ā s demokr ā tijas izpratn ē s. century, democracy and the rule of after-sales teor specified target inating cent results from the release i voti, she estimated as t i s r w i vo large normative near BUSINESSES ī patsvara classic results phalopathy meaning of democracy and the rule of E S. demokr ā tijas teorija, uzskata Šump ē ters, balst ā s priekšstat ā par k ā du kopinteresi, k ā ar ī racion ā lu indiv ī du akt ī vu politisko l ī dzdal ī bu politikas izstr ā d ē demokr ā tisk ā procesa ietvaros un t ā du jaut ā jumu izvirz ī šan ā , kas saist ā s ar sabiedr ī bas p ā rvaldes ī stenošanu. Of democracy and the rule of classical theory of security should be deemed sump ē ters, the results based on an idea of how the kopinteresi, as well as the rational for the individual picture also of active political participation up complaints policy to develop a d e DEMOCRATIC in the process, and continued at the question also set the San A, which bound to the public steps in after I MPLEMENTING government. u, uzskata Šump ē ters, runas par tautas varu un politiski akt ī vo pilso ņ u kopumu neatbilst re ā l ā demokr ā tisk ā procesa raksturam. C u, believes sump ē ters, talking about people power and a politically active vo citizens' package does not meet the re-T A DEMOCRATIC process in nature. a izstr ā d ā tais s ā ncens ī gais jeb kompetit ī vais elitisms ir balst ī ts priekšstat ā , ka demokr ā tija ir vien ī gi metode un tai atbilstošais institucion ā lais izk ā rtojums, kas s ā ncens ī bas ce ļā ļ auj izraudz ī ties sabiedr ī bai noz ī m ī g ā ko politisko l ē mumu pie ņē m ē jus. She developed a d ā s ā tais ncens I Air or kompetit also going elitisms is also based in the idea that democracy and the rule of Tija is also a method of evenly and at the appropriate institutional IZK age of rtojums who s in ncens steps ce la l can also designated the society bai means I m i g of the political The decision to no m ē you. ar š ā du demokr ā tijas izpratni ierindas v ē l ē t ā ju loma aprobežojas ar to, ka ar savu l ī dzdal ī bu v ē l ē šan ā s un taj ā s pausto izv ē li vi ņ i pieš ķ ir demokr ā tisku le ģ itimit ā ti vienam no politisk ā s elites grup ē jumiem, kas ar ī pie ņ em re ā los politiskos l ē mumus. In accordance with the following at the democracy and the rule of phalopathy awareness ratings v e l e t of your role is limited by the fact that their participation up complaints v e l e a s accession and the same s's menu I mages she i assign K is the DEMOCRATIC itimit ģ ā ie one of the political elite, the results Group E and, in the near waters in the political re a l e receipts. About. People power. t ne runas. te can not be citizen to not talk.

pieeja demokr ā tijas j ē dziena defin ē šanai balst ā s uz apgalvojumu, ka liel ā k ā da ļ a soci ā l ā s teorijas pamatj ē dzienu, tostarp ar ī .demokr ā tija. Third approach to democracy and the rule of security should be ç dzień defined for based on the results of the assertion that most of Skin L a social l a s theory pamatj ē dzień, including the Agreement. Democracy and the rule of Tija. dz ā sj ē dzieniem .politika., .br ī v ī ba., .vara., .taisn ī gums. utt.), pieder pie t ā saucamiem .b ū tiski apstr ī d ē tajiem j ē dzieniem.( essentially contested concepts ). 9 B ū tiski apstr ī d ē tu j ē dzienu raksturo vismaz divas paz ī mes: pirm ā - ir j ā past ā vk ā dai visp ā ratz ī tai j ē dziena lietošanas pamatievirzei, otr ā - daž ā di j ē dziena aspekti tiek daž ā di izprasti savstarp ē ji pretrun ī gu, uz daž ā d ā mv ē rt ī bu sist ē m ā m balst ī tu koncepciju ietvaros. (up to ā ē sj dzień. policy.,. br I V I needed.,. Copper.,. ī equity contract. etc.), t belongs to the so called. citizen automatically handles i d j ē ē those dzień . (essentially contested concepts). 9 B u automatically handles Ī d E J E dzień you describe at least two also my peace: a new - should be permanent vk dai in general it should ratz ī ē dzień use orientations, the second in - Diversity of J E dzień aspects Diversity of mutual understanding ē ī gu ji contrary, the various A D A mv value bu system does m also a concept-based framework. da pamats ir nevis p ē tnieku nezin ā šana vai nesp ē ja racion ā li izv ē rt ē t esošo emp ī risko materi ā lu, bet gan b ū tiskas pretrunas daž ā du v ē rt ī borient ā ciju starp ā . And I, str base is consumption rather than the researchers are not aware of or able to ā ē if rational use select value e t emp ī tions existing materials in the photo, but rather consist of a range of international conflict at the v value borient of information between ā. tijas j ē dzienu notiek nep ā rtraukti str ī di, j ē dziena saturs main ā s, ņ emot v ē r ā jaunus apst ā k ļ us, kas rodas sabiedr ī bas att ī st ī bas gait ā , nav t ā das paties ī bas p ē d ē j ā instanc ē , kas var ē tu pretend ē t uz izš ķ iro šo v ā rdu demokr ā tijas j ē dziena skaidrošan ā . For democracy and the rule of security should be ç dzień happens in nep terminate str I di, J E dzień main content of S, N emot v e r a new conditions the ion us arising from the society bas Development of gait, it is not Including the paties steps last ē ē instanc yes, that may ē ē t you pretend to allot Hooks IRO v Name this democracy and the rule of security should be ç dzień clarification point. dz ar to nav ī sti korekti run ā t par .demokr ā tijas teoriju., jo nav vienas demokr ā tijas, kuru saska ņā ar šo pieeju m ē s var ē tu teor ē tiski aprakst ī t, bet gan vair ā kas demokr ā tijas teorijas, vair ā ki demokr ā tijas mode ļ i. L i delete it does not sti also correctly for a run. Phalopathy democracy and the rule of the theory. Because no one democracy and the rule of after-sales, which according to this approach, m e s can you teor ē ē Dramatic described tons, but more that democracy and the rule of phalopathy theories over ki democracy and the rule of after-sales model ion i. j ē dzienu un visp ā rin ā jumu komplekso t ī klu, teor ē tisku konstrukciju, kas ir rad ī ta k ā da demokr ā tijas paveida un tam pamat ā esošo attiec ī bu strukt ū ras atsegšanai un izskaidrošanai. 10 David Helds characterized model as J E dzień and general rin in the complex t klu ī, ē teor substantial construction, which is rad I ta da as democracy and the rule of after-sales type, and the core of the complaints regarding the structure of water and marine denudation the explanation. 10

dos demokr ā tijas mode ļ us var iedal ī t div ā s liel ā s grup ā s - liber ā laj ā s un neliber ā laj ā s demokr ā tij ā s. Diversity of democracy and the rule of after-sales model can be cycled us efficient t div s having the greatest start classes s - freed of laj stations and neliber ā ā laj tij s democracy and the rule of a s. sturiski demokr ā tija rad ā st ā s neliber ā laj ā form ā . V e historically democracy and the rule of Tija lead into the results of neliber laj form. (At ē nu) demokr ā tija par augst ā ko v ē rt ī bu izvirz ī ja pilso ņ u vienl ī dz ī bu un politisko l ī dzdal ī bu, kas tika apl ū kota k ā indiv ī da tikumisk ā s pilnveidošan ā s augst ā k ā izpausme, ta č u, k ā v ē l 19. Classical in (either at e) democracy and the rule of Tija higher than the value v bu also provided projections of citizens' equal up to complaints, and political participation up complaints, which were estimates ū kota as moral individuals I, of s improvement of the results as a higher expression of c u k a v e l 19. atz ī m ē ja Bendžamins Konstants, t ā skat ī ja indiv ī da br ī v ī bu tikai polisas koplabuma kontekst ā , un tai bija sveša ideja par indiv ī du personisko neatkar ī bu un neat ņ emam ā m ties ī b ā m. ST CENTURY Unmark as if I m ē Benjamin constant, T e see if individual i da br i v complaints only koplabuma policy context, and it was unknown to the idea of individuals also are independent of personal complaints and not acceptable within the Agreement b a M. nu demokr ā tija ir nep ā rsp ē jama attiec ī b ā uz br ī vo pilso ņ u politisk ā sl ī dzdal ī bas iesp ē j ā m. At e the democracy and the rule of Tija is in nep rsp ē Disable ratio of b to br i vo citizens' political participation in sl ī steps eventual yes m. g ā kie politisk ā s dz ī ves jaut ā jumi tika izlemti ar pilso ņ u tiešu l ī dzdal ī bu At ē nu tautas sapulc ē (tieš ā demokr ā tija), ar ī publiskie amati bija pieejami jebkuram, un to veicin ā ja loz ē šanas proced ū ru plaša izmantošana, lai izv ē l ē tos publisko amatu kandid ā tus, k ā ar ī publisko amatu veic ē ju pilnvaru ī sais termi ņ . All the importance of g kie politisk started life questions were decided by the citizens' direct participation up complaints at e now moot ē (directly in democracy and the rule of Tija), in the high public posts were available to anyone, and the promotion of the Lož ē finalized for wide use, to select those e l e candidate for public office tus, as well as the public office shall take your power ē ī related deadlines. emt šos amatus vair ā k nek ā divas reizes m ū ž ā (kas gan netika attiecin ā ts uz At ē nu milit ā ro vad ī t ā ju amatiem). and a ban on one candidate ie delivered via these posts more than twice m u z A (which was not particularly relevant to have the military, either at e of the ro vad I T A ju posts). At ē nu demokr ā tija liedza politisk ā s ties ī bas sieviet ē m, vergiem un metekiem (br ī vajiem iece ļ ot ā jiem no cit ā m polis ā m), demokr ā tija bija privile ģē t ā maz ā kuma varas ierocis, visbeidzot, t ā bija sav ā zi ņā totalit ā ra, jo paredz ē ja indiv ī da piln ī gu ziedošanos sabiedriskajam labumam, noliedzot, ka ā rpus vi ņ a pieder ī bas polisai tam b ū tu patst ā v ī ga v ē rt ī ba. Once ē ē At a democracy and the rule of Tija denied political results of steps m women, slaves and metekiem (br ī ļ ot poor entry of producers from other parts within the polis in m), democracy and the rule of Tija GE privileges were continued at less tion of power weapon, finally, it was a collection of reports in accordance totalità a rá, as intended for the individual I, the mandate use of a devotion to public good, by denying that non she belongs steps polisai then consist of the independent v ī ga v value is needed. nu demokr ā tiju var uzskat ī t dr ī z ā k par iz ņē mumu politiskaj ā v ē stur ē , kas attiecin ā ms uz sam ē r ā neliela m ē roga politisk ā m kopien ā m, nevis par demokr ā tisk ā s trad ī cijas att ī st ī bas ma ģ istr ā lo l ī niju. At e the democracy and the rule of Macedonia was of the opinion can t dr i z w iz no decision on the political history a v e ē, extending a MS to the sam e r a m ē small scale of political communities within, rather than on democracy and the rule of tisk started trade I ment Development ma recorded a lo up lines.

l ā k ā demokr ā tijas idejas att ī st ī ba ir saist ī ta ar 17.-18. T T A as a democracy and the rule of phalopathy ideas that I st of business associated with 17th-18th politiskaj ā dom ā iez ī m ē j ā s divas galven ā s pieejas politisk ā sk ā rt ī bas izpratnei. century, when advanced in the political characteristics of a domain in E j i m a s s two main approaches of political, see Order of action understanding. mp ā rst ā v Ruso idejas par „visp ā r ē jo gribu”, otra . One of the T e mp treatment of v Rousseau ideas about "the overall r e in the will, other. l ā s domas trad ī cijas aizs ā kumus D.. liber T A s trade I thought of tion tion aizs D.. Arc works. izejpunkts ir indiv ī du dabisk ā br ī v ī ba. The two dimensions meaning individuals are starting ē ī of the natural freedom of I V I needed. u uz jaut ā jumu par to, k ā br ī v ī ba realiz ē jas valstisk ā st ā vok ļ a ietvaros, katra trad ī cija atbild atš ķ ir ī gi. C to a question as to how free I V I realize ē ba jas Public into cycled vok in a context, every trade I tion the difference K is also money. m ē t zin ā mas sf ē ras, kuras nedr ī kst padar ī t par valdnieka vai kolekt ī vu l ē mumu objektu. Circle tries characterized i m e t know a más sf ē ras, which should not also make it a collective or rulers also saw The decision object. ba iev ē rot fundament ā l ā sv ā rda, apzi ņ as, preses, biedrošan ā s uc br ī v ī bas, k ā ar ī nodrošin ā t maz ā kuma ties ī bu iev ē rošanu. Any need to restrict the power of business to take fundamental T A SV A name that identify the review as, press, association, etc. br a s i v steps, as well as the provision of the low initial complaints of follow anywhere. da br ī v ī ba ir atkar ī ga no t ā , cik liel ā m ē r ā valsts vara tiek ierobežota indiv ī du dabisko ties ī bu iev ē rošanas v ā rd ā . Individuals I, I V I br ba ga is also dependent on the t of the larger of m e r a public authority is also limited to individuals of the natural rights complaints follow ing additive in rd. st nek ā das sf ē ras, kuras var ē tu tikt regul ē tas tikai ar priv ā tu, atseviš ķ u indiv ī du starp ā nosl ē gtu vienošan ā s aktu pal ī dz ī bu. By contrast, Rousseau will not ī hour than the pressures ē ras, which can be adjust to ē ē it only with you privately, some individuals ī ķ u of the secrets of arranging off ē ā Act help complaints. v ī bu sabiedrisk ā organisma ietvaros Ruso trakt ē k ā indiv ī du vien ā das iesp ē jas piedal ī ties kolekt ī vo l ē mumu pie ņ emšan ā , ta č u kolekt ī vais labums, „visp ā r ē j ā s gribas” nol ē mumi tiek st ā d ī ti augst ā k par indiv ī da ties ī b ā m. Br I V I bu public body in the context of Rousseau tract ē ī as individuals of one of the opportunities to participate in the collective ī ī vo The decision on the review of collected with a C u also going to benefit the collective, "the overall r ē yes s faith "nol Decisions is a d i st ie higher than the individual I, the r S a M. uva Liel ā s Fran č u revol ū cijas rezult ā t ā radusies republika, it ī paši t ā s kulmin ā cija jakob īņ u vald ī šanas laik ā , kad valsts nost ā j ā sp ā r sabiedr ī bu, demokr ā tija . For Rousseau the idea of a practical embodiment k l uva Highest results Fran C u ū REVOL tions Consequently the resulting republic, particularly the same T e s kulmin Germany Jakob in u also the government during the country's positions should be factual r bu society, democracy and the rule of Tija. r konstitucion ā lismu, bet vienl ī dz ī ba - augst ā kp ā r br ī v ī bu.. 11 L ī dz ar to jakob īņ u rež ī mu var uzskat ī t par pasaules v ē stur ē pirmo „totalit ā ro demokr ā tiju”. r i s constitutional as lismu, but also equally clear is advised - higher kp of r br I V I bu .. 11 up to their Jakob in u dir You can also view See the world on the history ē v ē first ' totalità a RO democracy and the rule of Macedonia. "

19. kum ā britu dom ā t ā ji Džeremijs Bentems, Džeimss Mills un Džons Stjuarts Mills, att ī stot t ā l ā k savu priekšte č u Dž. s at the beginning of the century as the British think of a JI t Jeremy Bentems, James Mills and John Mills steward, stot att i t a l w your priekšte C u G.. Arc, L. un Dž. Montesquieu E and G.. da un konstitucion ā las valsts savstarp ē j ā m attiec ī b ā m, daž ā du indiv ī du un sabiedr ī bas grupu interešu mijiedarb ī bu, savieno divas trad ī cijas, kas Eiropas politiskaj ā dom ā l ī dz tam att ī st ī j ā s noš ķ irti. Medisona ideas of individuals I, and the constitutional state of the cross should be ç ratio m b a m, where some of the individuals and the community also of the steps the group interactions of interest complaints, joining the two traditions also involved in the political thinking of up to then that I st j a s distinguish the target irti. tiju un liber ā lismu. It is about democracy and the rule of Macedonia and the liber of lismu. t ā izveidojas liber ā l ā demokr ā tija , kas min ē to dom ā t ā ju darbos noform ē j ā s divos variantos. Consequently the formed liber T A democracy and the rule of Tija who mentioned the option of selecting a domain for your presentation, the work should be ç s two variants. G.. Bentems and G.. st ī ja liber ā l ā s demokr ā tijas aizsarg ā jošo jeb protekt ī vo variantu, kas uzsver, ka regul ā ras, br ī vas un god ī gas v ē l ēš anas, aizkl ā ta balsošana, konkur ē jošo politisko sp ē ku un l ī deru br ī va s ā ncens ī ba, indiv ī da pamatties ī bu aizsardz ī ba ir svar ī g ā kie priekšnoteikumi, kas nodrošina indiv ī diem iesp ē jas br ī vi paust savas intereses un tikt aizsarg ā tiem no varas tur ē t ā jiem un iesp ē jam ā s citu indiv ī du patva ļ as. Mills that I st I ja liber T A s democracy and the rule of phalopathy protected meters therefor or protekt i vo option, which emphasizes that the regulation of ras, free and highly-looking gas v e Election profile, SEC A ta voting, competitions ē ē meters therefor political force, and head up deru br s ā ī va ncens of business, an individual I, the fundamental protection of complaints is an importance Common kie preconditions that ensure individual ī diem opportunities br we also express their interests and to be protected them from the government holder t of producers and eventual vendor results of other individuals also sheltering ion as. s liber ā l ā s demokr ā tijas pamatv ē rt ī bas tika uzsv ē rtas ar ī Dž.S. This will be freed T A s democracy and the rule of after-sales pamatv value bas been emphasized by the comfortable ē ī Dž.S. u atš ķ ir ī b ā no saviem priekšte č iem, kuri akcent ē ja politisk ā sl ī dzdal ī bas instrument ā lo noz ī mi, Dž.S. Milla works with a C u k are also differences as against their priekšte c. s, which provided political Akcent ē ā ī participation sl steps instrument for what I MEAN, Dž.S. ra, ka politisk ā l ī dzdal ī ba ir b ū tisks priekšnoteikums inform ē ta un motiv ē ta pilso ņ u kopuma veidošanai. E RA Mills emphasized that the political participation of up of business is essential prerequisite for informed and motiv ē ē ta ta citizens' body-building. G.. Bentema, J.. Milla and Dž.S. tisk ā liber ā lisma idejas savu t ā l ā ko att ī st ī bu guva 20. Milla DEMOCRATIC freed of his ideas in lisma t T A to the I st complaints gained 20. Century 70 .. 90. l ā s demokr ā tijas idej ā s, kas k ļ uva par jauno lab ē jo ideolo ģ ijas b ū tisku sast ā vda ļ u. 12 Years of so-called leg T A s democracy and the rule of phalopathy ideje a s, k l became a new lab in ideolo ē ģ power consist tisku formula fitted ion u. 12

konsekventu pretstatu demokr ā tijas liber ā lai izpratnei var min ē t demokr ā tisko ideju trakt ē jumu K. A s consistent opposition to democracy and the rule of phalopathy freed in order to understand may be mentioned t DEMOCRATIC idea tract ē tion K. Marx works. tisk ā s darb ī bas pirms ā kumos Markss apliecin ā ja sevi k ā principi ā lu liber ā lisma oponentu. Already teor ē tisk started operating steps of a new set if Marx evidenced itself as a picture of the principles of liber lisma opponents. š noraid ī ja liber ā lo politisk ā s demokr ā tijas ideju, nor ā dot, ka politisk ā s br ī v ī bas un vienl ī dz ī bas ide ā li nav realiz ē jami, ja netiek p ā rvar ē ta indiv ī du soci ā l ā un ekonomisk ā nevienl ī dz ī ba, kuru neizb ē gami rada uz priv ā t ī pašuma principiem balst ī ta kapit ā listisk ā iek ā rta. She refused this also freed if a lo s having a political democracy and the rule of after-sales idea, nor a dot, that the political results br I V I action and equal steps up to use ide not realize ē cantly, if not i s rvar ē ta ī individuals of T A social and economic disparities of up to is advised by neizb ē GAMI creates the option of selecting a private property-based principles I ta equity Socialist of installation. n ā Markss izvirz ī ja noš ķ irt ī bas p ā rvar ē šanu starp valsts varu un sabiedr ī bu un indiv ī du soci ā l ā s vienl ī dz ī bas nodrošin ā šanu. Priekšpl ā n ā Marx set also distinguish if the target row steps charr rvar ē between the state power and public complaints, and also the individual's social l a s equal steps up to the provision of activities. r ķ im, p ē c Marksa dom ā m, kalpotu visu publisko amatu tiešas un atkl ā tas v ē l ē šanas, iesp ē jas amatpersonas atsaukt jebkur ā laik ā , amatpersonu atalgojuma noteikšana str ā dnieku algas apm ē r ā un v ē l ē to org ā nu sast ā va atbilst ī ba sabiedr ī bas soci ā lajai strukt ū rai. now for the target in the consumption of Marx within a domain, of all public posts direct and open it v e l e tion, opportunities for officials to revoke at any time, officials in the pay for workers wages flat-rate and there v e l e to org for the formula will correspond to the public is advised steps social Desktop Structural rai. rdiem sakot, politiskajai demokr ā tijai b ū tu j ā p ā rtop par soci ā lo demokr ā tiju. In other words in rdiem, political democracy and the rule of security should consist of a yes i s rtop about what social democracy and the rule of Macedonia. reprezentat ī vajai parlament ā rajai demokr ā tijai, kas balst ā s varu dal ī šanas princip ā , klasiskais marksisms pied ā v ā uz tieš ā s demokr ā tijas principiem balst ī tu kom ū nu, kas apvienotu likumdev ē jas varas un izpildvaras funkcijas. This in contrast to representative Vajai parlament skate of democracy and the rule of after-sales, which based the results I Member of the principle of classical Marxism offers a v for the court s principles of democracy and the rule of security should also build you a water utilities, which can pool ç Legislators power and executive functions. l ā soci ā lisma. . Re T A social lisma. mi par ā d ī ja, pie k ā noved uzsvars uz soci ā l ā taisn ī guma v ē rt ī bu, noniecinot vai visp ā r ignor ē jot fundament ā l ā s politisk ā s ties ī bas un br ī v ī bas un noliedzot liber ā l ā s trad ī cijas izstr ā d ā to form ā lo un neform ā lo politisk ā s varas ierobežojumu sist ē mu. practice on a mi a d i if at as a result, emphasis on social justice ī l a voltage v value bu, belittling or general r ē ignored when the fundamental product of the political results of steps and br I V I action and denying liber T A s trade I ment developed for the d in the form lo and do not execute a lo s having political power limitation system organ. zi ņā taisn ī ba ir Fr ā nsisam Fukujamam, kur, 1989. In this report in accordance justice of business is in Fr nsisam Fukuyama describes where, in 1989. , .re ā l ā soci ā lisma. year,. Re T A social lisma. mas sabrukuma laik ā , public ē ja rakstu ar z ī m ī gu nosaukumu „V ē stures system but the collapse of time, published the article with a z i M i gu title V ē History

Apsp ē l ē jot slaveno H ē ge ļ a ideju par „v ē stures galu”, Fukujama apgalvoja, ka pasaules v ē stures gaitu iepriekš ē jos gadu desmitos noteica komunisma un liber ā lisma, fašisma un liber ā lisma pretstats. The End. "13 Apsp e l e ing the famous H E L a ge the idea of a v e stures tip" Fukuyama describes argued that world history course ē v ē jos previously identified decades of communism and liber lisma, fascism, and freed of lisma contrast. valsts ideolo ģ ija tika sagrauts 2. Fascism as a national ideolo ģ ija was destroyed 2. t ā , komunisma rad ī tie politiskie rež ī mi aizg ā ja neb ū t ī b ā 20. World War Consequently the Communist cause also the political regimes also went as if I will not present healed in 20. Century 80. s. year end s. Fukujama, ir v ē lk ā das fundament ā las v ē stures probl ē mas, kuras nevar tikt atrisin ā tas m ū sdienu liber ā l ā s pieejas ietvaros? Are now in question Fukuyama describes, is E lk as the fundament of the problem v e History theme, which can not be resolved in the m u l modern liber in a s approach? ba taj ā zi ņā , ka liber ā lisma att ī st ī t ā indiv ī da neat ņ emamo ties ī bu ideja m ū sdien ā s ir k ļ uvusi par rietumu politisk ā s domas b ū tisku sast ā vda ļ u. Fukuyama describes is a straight of business which in accordance reported that freed of lisma that I st I T A I, individuals do not acceptable the complaints idea m u today needs to start is now a k l a s western political thoughts consist of essential ingredients ADT ion u. m ū sdien ā s ietekm ī gie demokr ā tijas mode ļ i iek ļ auj šo momentu, un, neraugoties uz b ū tisk ā m savstarp ē j ā m atš ķ ir ī b ā m, tos visus var uzskat ī t par liber ā l ā s demokr ā tijas paveidiem. By i m a s waters today needs to focus also affects democracy and the rule of phalopathy Fashion ļ ļ i belong you this moment and, despite a citizen of genetic cross-ē m yes m difference K is taken as m, can all be considered ī t of liber T A s democracy and the rule of after-sales types.

ršoties dažu 20. Add ē ršoties some 20. m ī g ā ko demokr ā tijas mode ļ u uzskait ī jumam, l ī dz ā s jau piemin ē tajam Jozefa Šump ē tera s ā ncens ī gajam jeb kompetit ī vajam elitismam , kas re ā li funkcion ē jo.as demokr ā tijas b ū t ī bu saskata profesion ā l ā s politisk ā s elites noš ķ iršan ā no v ā ji inform ē t ā un emocion ā l ā elektor ā ta un elektor ā ta pasivit ā t ē saskata demokr ā tisk ā rež ī ma stabilit ā tes priekšnoteikumu, min ē sim ar ī demokr ā tisk ā plur ā lisma modeli (D. Trumens 14 un R. D ā ls 15 ), kas demokr ā tijas funkcion ē šanas proces ā uzsver daudzu un daž ā du grupu lomu, kuras sabiedr ī b ā noformul ē daž ā das intereses un ī steno spiedienu uz varas strukt ū r ā m. L ī dzdal ī bas demokr ā tijas (K. Peitmane 16 un K. Makfersons 17 ) model ī tiek uzsv ē rts, ka indiv ī du vienl ī dz ī g ā s ties ī bas uz br ī v ī bu un pašatt ī st ī bu var tikt nodrošin ā tas, tikai p ā rvarot valsts un pilsonisk ā s sabiedr ī bas noš ķ irt ī bu un veidojot .l ī dzdal ī bas sabiedr ī bu., kas veicin ā tu pilso ņ u interesi par kolekt ī v ā m probl ē m ā m un r ū p ē tos par kompetentu un p ā rvaldes proces ā notur ī gi ieinteres ē tu pilso ņ u kopuma veidošanos. century meant I m i g of the democracy and the rule of fashion phalopathy cyst recorded ī dent, up to the results already mentions ē sponds Jozefa sump tera s ā ē ī ncens current or kompetit also vajame elitismam, which re-use as a functional ē. as democracy and the rule of phalopathy citizen to complaints sees a professional l a s a s political elite distinguish Hooks APPROVAL for a JI from v e t of information and emociones T A as elector and the elector of ta ta pasivit a t e sees democracy and the rule of tisk in standby i ma tes stab in the premise mentioned in the high sim DEMOCRATIC of plur in lisma model (D. Truman 14 and R. D salt 15), as democracy and the rule of phalopathy ē func tion process be pointed in many different at the group's role, which society lays b ā ē Diversity of interests and also implemented by the pressure of the power structure ū r ā ī m. L Shares steps democracy and the rule of phalopathy (K. Peitmane 16 and K. Makfersons 17) This model is ç opens emphasized that individuals also of equal up to i g a s the right steps to freedom I V I and a pašatt I st complaints may lead to a fact only after rvarot of state and civil society in steps distinguish the target disintegrate complaints and shaping. up participation steps society bu., which contribute in the citizens' interest in the collective I v of problems in e m m r u b y those of a competent government and a process for holding the gi ī ē you interested citizens' body formation. ktu, nepieciešams birokr ā tisko varu iesp ē ju robež ā s pak ļ aut publiskai kontrolei, nodrošin ā t pilso ņ u tiešu l ī dzdal ī bu sabiedr ī bas galveno instit ū ciju . To the pan of KTU, birokr need for substantial power eventual limit your results pak aut ion control of the public, provide option of selecting citizens' direct participation up complaints society bas main institutions of the water. j ā s kopienas, darb ī bas regul ē šan ā , reorganiz ē t partiju sist ē mu, padarot partiju vad ī bu tieši atbild ī gu ierindas biedru priekš ā . including jobs and domestic yes s community, working steps adjust ē San A, reorganization of E t batch system organ, making lots vad complaints directly to the use of a drill member for ā. go uzskait ī jumu nosl ē gsim, pieminot p ē d ē jos gados ietekm ī go apspriežu jeb deliberat ī v ā s demokr ā tijas modeli (J. H ā berm ā ss 18 un D.. Rolzs 19 ) un postmoderno demokr ā tijas modeli ( Č . Mufa 20 ). This does not fully go also recorded the conclusion ē gsim in memory of the last ē ties affects I go for consultation or deliberat i v a s democracy and the rule of after-sales model (J. H a berm of ss 18 and D.. Rolzs 19) and post-democracy and the rule of after-sales model (Č. MUFA 20). tijas model ī uzsv ē rta pr ā ta un lo ģ ikas loma, akcent ē jot ne tikai v ē l ē t ā ju iepriekšdoto. Consultation democracy and the rule of after-sales model I emphasized OPEN pr A ta and lo ģ building role, the focus, not only when ē v e l e T e ju iepriekšdoto. bu un interešu atspogu ļ ošanu kolekt ī vo l ē mumu pie ņ emšanas proces ā , bet vispirm ā mk ā rt ā m šo interešu veidošanos un transform ā ciju publisko diskusiju gait ā . Č antala Mufa savuk ā rt par pamatu ņ em t ā du sabiedrisk ā veseluma izpratni, kas neizsl ē dz konflikta past ā v ē šanu, bet pamato iesp ē ju sabiedr ī b ā allaž past ā vošo opoz ī ciju needs and interests of complaints reflected ion littering collective i vo l ē decision making process of review, but first of VC values m these interests in the formation and transformation of the public discussion of gait. Č antal MUFA while values as a basis for review in continued at the public as a whole understanding of life does not conflict ē past a v e tion, but the reasons for eventual ju-oriented society in the past is always in opposition vošo This information s – vi ņ i - ievirz ī t mier ī g ā gultn ē . - M e s - she s - t mier orientation ī ī g of bearings E. du demokr ā tijas izpratni, atš ķ ir ī gu v ē rt ī bu, dz ī vesveida, valodas vai reli ģ ijas nes ē js tiek apl ū kots nevis k ā ienaidnieks, ar kuru sadz ī vošana nav iesp ē jama, bet gan k ā le ģ it ī ms oponents, kura uzskatiem nevar piekrist, ta č u tiek atz ī tas vi ņ a ties ī bas tos paust un šo uzskatu ties ī bas sav ā savdab ī b ā past ā v ē tl ī dz ā s citiem viedok ļ iem. Based on. At the democracy and the rule of phalopathy understanding differences is use of a target value v bu, to also vesveida, linguistic or religious ģ wireless bearer o n ū Eichmanis are estimates rather than as an enemy, for the healing ī ē's work is not possible impossible, but as in the ģ ī ms opponent, whose views may not agree with a C u is also recognized as she steps right to express them, and this view of steps in its savdab taken in the past a v e tl up to a s s ion to other opinions. das l ī dz ā spast ā v ē šanas un ar ī sabiedr ī bas demokr ā tiskas att ī st ī bas b ū tisks priekšnoteikums ir konsensuss jaut ā jum ā par dažiem fundament ā liem ē tiski politiskiem principiem, pirm ā mk ā rt ā m, jaut ā jum ā par br ī v ī bu un vienl ī dz ī bu. Such is up to as a v e spąstų tion and also the society bas DEMOCRATIC Development consist of essential precondition is the consensus question jum in some fundament of liem ē Dramatic political principles of a new VC of values m, jum question of freedom of the I V I bu, and equally up to complaints.

Finally, the fourth approach to the definition of democracy is based the assumption that, despite the substantial differences in the models of democracy, it is possible to distinguish the most important guiding principles, which must be implemented so that we could bring society into a democratic administration. First of all, in fact the position of a book. Democracy and its critics. R. offers Dāls. 21 He takes as a starting Greek word democracy literally. And further, he asks the question of the meaning of "popular power", which implies that the people are sovereign, the people themselves be managed? In this regard, Dāls first formulated the basic principles of democratic political agenda.

! Binding decisions are taken by only those who submit themselves to these decisions, rather than those outside the political community. Neither the legislature can not stand above the law, all must obey the law the same extent.

! Each individual citizen deserves the benefit is equal treatment of all political parties to communities.

! The citizens themselves must make decisions for themselves and decide what they are working and what is not. No one other place no right to decide who it would be more appropriate.

! Binding decision-making requirements of every citizen to be regarded as equally reasonable compared with other citizens.

! Finally, Dāls emphasizes the principle of fairness, which means that things are good, valuable and which are not in sufficient quantity, should be divided fairly, which, taking into account people's differing needs and differing societal merits, can not happen to a fully equal basis.

Based on these principles, Dāls formulated five criteria for democratic process.

1) Equal distribution of votes among the citizens (equal votes), or collective decision-making citizens' votes are equal weight?

2) Effective participation (effective participation) or a binding decision-making process for each citizen an opportunity to be heard and to influence the final decision is reasonable and equal opportunities with other citizens?

3) illuminated understanding (enlightened understanding): or at the time, which provides for decisions, each citizen's opportunity to clarify what is commensurate with his interests and the public to express their views is sufficient and equal opportunities with other citizens?

4) The people (voters) as the supreme body of the political agenda of the determination (final control of the agenda by the demos) or a political process, which corresponds to the first three criteria, the people have opportunities to make decisions as to what issues are lemjami and what - not?

5) Review (inclusiveness): whether the electoral body shall include all adult citizens, subject to the binding decisions, except those which are temporarily staying in the country, and those who are found to be incapacitated.

As is evident, R. Dala definition of democracy emphasizes the democratic procedural moments (formal democracy), neglecting its socio-economic aspects. Other, broader definition of democracy, which is the basis of this assessment by the International Institute for Democracy and elections (IDEA) methodology, formulated by British explorer David Bēthems.22 is emphasized that democracy is a political concept that describes the manner in which the public are accepted for individuals bound. These decisions, and they stress the two main principles of democracy. popular control (popular control), and political equality (political equality). These principles are distributed among the three related areas:

a) guaranteed civil and political rights to the network, primarily of expression, association and freedom of assembly, access to justice, rule of law, the key to economic and social rights, which allow to realize the above-mentioned freedoms;

b) free and fair elections, providing voters a real choice of representation and accountability-based governance, in addition to the elections is also another procedure, which provides elected officials and do not want real accountability in front of the people;

c) developing, democratic values rooted in civil society, which include free and diverse mass media consultative processes and other measures that will ensure the people's political participation and promote the openness of the structure of power of public opinion and ensure effective implementation of public functions.

Juris Rozenvalds Scientific editor Juris Rozenvalds

r ā redaktore Inta Rozenvalde Liter Outdoor editor Inta Rozenvalds

"How democratic is Latvia, LU 2005, republished material from www.politika.lv

One Response to "Democracy"

  1. partijas.info »Blog Archive says:

    [...] Provide lots of financial openness, legitimacy and relevance of parliamentary democracy [...]

Leave a Reply


START.LV